Физички лица

Контакт & Услуги

Ул. Пиринска 23
спроти соборен храм Св.
Климент Охридски, Скопје

+389 (0) 2 310 96 73 +389 (0) 2 311 88 55 office.skopje@grawe.at
Inhalt:

ГРАВЕ Киндер

 
Програма на осигурување со штедење во корист на дете
 
GRAWE Kinder

Програмот за осигурување со штедење и учество во добивка во корист на дете е наменет за деца на возраст од 0-13 години.
Премијата се плаќа само за првите 6 години од траењето на осигурувањето, додека гарантираниот капитал и делот од добивката се исплаќаат исклучиво на корисникот – детето по неговата наполнета 19 година.

Овој договорен облик на заштита овозможува на корисниците навремено обезбедување на иднината на детето (понатамошно образование, самостоен живот).

ПРЕДНОСТИ на ГРАВЕ Киндер осигурувањето се:

  • штедење кое навистина е корисно за детето,
  • обезбедени средства за понатамошно образование или самостоен живот,
  • навремено обезбедување на иднината на детето,
  • загарантирана сигурност на враќање на капиталот со добивка за периодот.