Физички лица

Контакт & Услуги

Ул. Пиринска 23
спроти соборен храм Св.
Климент Охридски, Скопје

+389 (0) 2 310 96 73 +389 (0) 2 311 88 55 office.skopje@grawe.at
Inhalt:

Осигурување од последици од несреќен случај

 
 

Незгодата тешко можете да ја спречите, но со благовремено размислување и квалитетно и навремено осигурување можете да ја направите поднослива.

Незгода тешко можете да спречите, но со благовремено размислување и квалитетно и навремено осигурување можете да ја направите поднослива.

Последиците од несреќен случај можат да бидат разновидни. Тоа се моменти кога токму поради непредвидливоста која ја носи иднината, Вие и Вашето семејство сте дополнително финансиски оптеретени со последиците од несреќен случај.

ГРАВЕ на Вам ви овозможува дополнително осигурување од незгода заедно со животното осигурување (УИ) во случај на инвалидност.

Осигурајте се себеси и своите најмили и за такви ситуации, не оставајте  ништо на случајност, за да не бидете несреќни!