Физички лица

Контакт & Услуги

Ул. Пиринска 23
спроти соборен храм Св.
Климент Охридски, Скопје

+389 (0) 2 310 96 73 +389 (0) 2 311 88 55 office.skopje@grawe.at
Inhalt:

Тарифа ГАД11

 
Мешовито капитално осигурување за случај на смрт и доживување со еднократна уплата на премија.
 

  • Кај тарифата за животно осигурување ГАД11 покритието за времетраење на осигурувањето секогаш е еднакво на договорениот осигурен износ.
  • Во случај на доживување на осигурувањето, осигуреникот добива еден цел договорен осигурен износ со добивка која му припаѓа до тој период.
  • Во случај на природна смрт или смрт на осигуреникот како последица од незгода за времетраење на осигурувањето, корисниците на осигурувањето добиваат еден цел договорен осигурен износ со добивката која му припаѓа до тој период.