Физички лица

Контакт & Услуги

Ул. Пиринска 23
спроти соборен храм Св.
Климент Охридски, Скопје

+389 (0) 2 310 96 73 +389 (0) 2 311 88 55 office.skopje@grawe.at
Inhalt:

Тарифа Р1

 
Темпорално осигурување за ризик за смрт со еднаков осигуран износ за целовреметраење на осигурувањето и еднаква премија за целовреметраење на осигурувањето.
 

  • Кај тарифата за животно осигурување Р1 покритието во текот за времетраење на осигурувањето секогаш е еднаков договорен осигурен износ.
  • Во случај на доживување на осигурувањето, осигуреникот не добива никаков надомест.
  • Во случај на природна смрт или смрт на осигуреникот како последица од незгода за времетраење на осигурувањето, корисниците на осигурувањето добиваат еден цел договорен осигурен износ.