Физички лица

Контакт & Услуги

Ул. Пиринска 23
спроти соборен храм Св.
Климент Охридски, Скопје

+389 (0) 2 310 96 73 +389 (0) 2 311 88 55 office.skopje@grawe.at
Inhalt:

Тарифа Супер ГАД3

 
Мешовито капитално осигурување склучено со точно одреден рок на исплата и плаќање на премија за цело времетраење на осигурувањето или скратено траење на плаќање на премија.
 

  • Кај групата тарифи за животно осигурување ГАД3 не постои целосно покритие за времетраењето на осигурувањето.
  • Во случај на доживување на осигурувањето, осигуреникот го добива целиот договорен осигурен износ заедно со добивката која му припаѓа.
  • Во случај на природна смрт на осигуреникот за времетраење на осигурувањето, корисниците на осигурувањето добиваат дел од осигурениот износ заедно со добивката која му припаѓа до тој период.
  • Во случај на смрт на осигуреникот како последица од незгода, корисниците на осигурувањето добиваат еден цел договорен осигурен износ, осигурениот износ и добивката која припаѓа до тој период.