Физички лица

Контакт & Услуги

Ул. Пиринска 23
спроти соборен храм Св.
Климент Охридски, Скопје

+389 (0) 2 310 96 73 +389 (0) 2 311 88 55 office.skopje@grawe.at
Inhalt:

Тарифа ГАД1

 
Мешовито капитално осигурување за случај на смрт и доживување со плаќање на премија за цело времетраење на осигурувањето или со скратено траење на плаќање на премија.
 
grawe g1

 

  • Кај тарифата за животно осигурување ГАД1 покритието во текот на траењето на осигурувањето секогаш е еднакво на осигурениот износ.
  • Во случај на доживување на осигурувањето, осигуреникот го добива целиот договорен осигурен износ заедно со добивката која и припаѓа.
  • Во случај на природна смрт на осигуреникот за време на траење на осигурувањето, корисниците на осигурувањето добиваат еден цел договорен осигурен износ, со добивката која му припаѓа до тој период.
  • Во случај на смрт на осигуреникот како последица од незгода, корисниците на осигурувањето добиваат двократен износ на договорениот осигурен износ со добивката која му припаѓа до тој период.