Правни лица

Контакт & Услуги

Ул. Пиринска 23
спроти соборен храм Св.
Климент Охридски, Скопје

+389 (0) 2 310 96 73 +389 (0) 2 311 88 55 office.skopje@grawe.at
Inhalt:

Осигурување на вработените

 
Можни начини на плаќање на полиса на која договарач за осигурување е правно лице:
 

1. До 10 осигуреници – условите се исти како кога договарач на осигурувањето е физичко лице:

- најмалата премија е 250 Евра и може да се плаќа само еднаш годишно;
- најмалата премија за полугодишно плаќање е 350 Евра;
- најмалата премија за квартално плаќање е 550 Евра.

2. Помеѓу 10 и 50 осигуреници:

- најмалата премија за полугодишно плаќање е 300 Евра;
- најмалата премија за квартално плаќање е 350 Евра;
- најмалата премија за месечно плаќање е 550 Евра.

3. За 50 или повеќе осигуреници може за било која премија да се одбере месечен начин на плаќање.

Наведените износи се однесуваат само на премијата за животно осигурување. Дополнителното осигурување од незгода во случај на инвалидност не е вклучено во овие услови.

Овие услови важат само за нови осигурувања.