Правни лица

Контакт & Услуги

Ул. Пиринска 23
спроти соборен храм Св.
Климент Охридски, Скопје

+389 (0) 2 310 96 73 +389 (0) 2 311 88 55 office.skopje@grawe.at
Inhalt:

Правни лица

 
 
Pravna lica

Можности на Друштвата да склучуваат животно осигурување и осигурување од последици од несреќен случај за своите вработени

 
 

Осигурување на вработените

Осигурување на вработените

Наплата на премијата по пат на административна забрана

Наплата на премијата по пат на административна забрана

Осигурување на живот

Осигурување на живот

Осигурување од последици од несреќен случај

Осигурување од последици од несреќен случај