Информации

Контакт & Услуги

Ул. Пиринска 23
спроти соборен храм Св.
Климент Охридски, Скопје

+389 (0) 2 310 96 73 +389 (0) 2 311 88 55 office.skopje@grawe.at
Inhalt:

Услови за осигурување

 
 
uslovi osiguranja i ponude

Овде можете да ги превземете условите за осигурување како и понудите за склучување на договор за осигурување

 
 

Осигурување на живот од член 5 ст.1 т.19 од ЗСО

Име на датотека Дата Тип Големина
Клаузула ЛВ 81006/00, Клаузула ЛВ 80006/00,Клаузула ЛВ 80006/01 и Клаузула ЛВ 80006/02 10.02.2016 pdf 0,36 MB
Услови за рентно осигурување 10.02.2016 pdf 0,31 MB
Општи и посебни услови за групно осигурување на живот на индивидуални клиенти со дозволено пречекорување на ОБСГ 10.02.2016 pdf 1,04 MB
Општи и посебни услови за групно осигурување на живот на корисници на кредит на ОБСГ 10.02.2016 pdf 0,22 MB
Посебни услови за осигурување на живот за корисници на кредит ЛВ 81102/2006 10.02.2016 pdf 0,26 MB
Посебни услови на мешовито осигурување на живот за случај на смрт,доживување и настанување на одредена тешка болест ЛВ 80040/03 10.02.2016 pdf 1,19 MB
Општи услови за осигурување на живот за случај на смрт ЛВР 2006 10.02.2016 pdf 1,74 MB
Клаузула КК42 Осигурување за деца 10.02.2016 pdf 0,07 MB
Клаузула КК 41 девизна клаузула 10.02.2016 pdf 0,07 MB
Посебни услови за прилагодување на осигурени суми ЛВ80031 и ЛВ 80031/3 10.02.2016 pdf 0,28 MB
Општи услови за осигурување на живот за случај на смрт и доживување со учество во добивка ЛВК 2006 10.02.2016 pdf 0,71 MB
Општи услови за осигурување на лица АБП 2006 10.02.2016 pdf 1,20 MB

Здравствено осигурување од Член 5.ст.1.т.2, в.в. со Член 6 ст.2 од ЗСО

Име на датотека Дата Тип Големина
Посебни услови при дополнително осигурување со осигурување на живот во случај на настанување на одредени тешки болести ЛВ 80040/04 10.02.2016 pdf 1,07 MB

Осигурување од последици на несреќен случај - незгода од Член 5.ст.1т.2, в.в. со Член 6.ст.2 од ЗСО

Име на датотека Дата Тип Големина
Посебни услови на дополнително осигурување за ослободување од плаќање на премија за време на работна неспособност АУЗ ЛВ 80034/06 10.02.2016 pdf 0,06 MB
Посебни услови за дополнително осигурување од несреќен случај кој има за последица смрт ЛВ 80030 10.02.2016 pdf 0,58 MB
Посебни услови на дополнително осигурување за ослободување од плаќање на премија за време на работна неспособност АУЗ 2006 10.02.2016 pdf 1,22 MB
Општи услови за осигурување на лица од последици од несреќен случај АУВБ 2006 10.02.2016 pdf 2,32 MB

Понуда за склучување на договор за осигурување

Име на датотека Дата Тип Големина
Понуда Сафе Лифе 31.01.2018 pdf 0,22 MB
Понуда ГРАВЕ Премиум 31.01.2018 pdf 0,22 MB
Понуда Кидс 31.01.2018 pdf 0,24 MB
Понуда СМАРТ 31.01.2018 pdf 0,24 MB
Понуда ГРАВЕ 13.01.2016 pdf 0,64 MB
Понуда ГРАВЕ Елите 11.12.2009 pdf 2,78 MB
Додаток со понуда за осигурување на живот по тарифа Г5 13.01.2016 pdf 0,24 MB